ANBI

GBWP (afkorting van Gemeente Belangen Werknemers Partij) is een politieke vereniging die is opgericht op 1 juni 1981. Onze statuten zijn bij de notaris ingeschreven. Bij de Kamer van Koophandel staan wij ingeschreven onder nummer: 40282024. Wij zijn opgericht voor onbepaalde tijd. Gemeentebelangen / Werknemerspartij is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Het RSIN-nummer is 805253348.

Onze missie

Onze missie is om de stem van de lokale gemeenschap te versterken en beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften en wensen van onze inwoners. Wij geloven in een transparante, inclusieve en participatieve democratie waarin iedereen een gelijke kans heeft om gehoord te worden.

Beleidsplan 2022-2026

1. Transparante en betrokken gemeenschap

 • Burgerparticipatie: Het regelmatig organiseren en/of bijwonen van (buurt)bijeenkomsten en online initiatieven om de meningen en suggesties van inwoners te verzamelen.
 • Transparantie: Wij staan voor een heldere en open communicatie. Het is belangrijk dat de burger genoeg inzicht heeft in beleidsdocumenten en vergaderstukken zodat inwoners afdoende geïnformeerd zijn voor een besluitvorming.

2. Veiligheid en Gezondheid

 • Veiligheidsmaatregelen: Verbeteren van de openbare veiligheid door middel van preventieve maatregelen en samenwerking met lokale hulpdiensten.
 • Gezondheid: Bevorderen van gezonde leefgewoonten door sport- en recreatieprogramma’s en het ondersteunen van lokale gezondheidsdiensten.

3. Sociale inclusie en Gelijkheid

 • Gelijke kansen: Bevorderen van gelijke kansen voor alle inwoners, ongeacht achtergrond, geslacht of leeftijd.
 • Toegankelijkheid: Zorgen voor toegankelijkheid van openbare ruimtes voor mensen met een beperking.
 • Armoedebestrijding: Initiëren van programma’s voor armoedebestrijding en sociale steun voor kwetsbare groepen.

4. Onderwijs en Cultuur

 • Onderwijsondersteuning: Investeren in lokale scholen en onderwijsprogramma’s om de kwaliteit en van het onderwijs te verbeteren.
 • Cultuur: GBWP zet zich in voor het rijke verenigingsleven dat men in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat kent. Wij ondersteunen culturele initiatieven en evenementen die bijdragen aan de diversiteit en samenhang van onze gemeenschap.

Financiële verantwoording

Beloningsbeleid

De bestuursleden en andere leden van de GBWP krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de vereniging. Dit komt omdat er geen sprake is van een werknemer- of een andere verhouding met de vereniging.

Financiën

 • Contributies leden
 • De afdrachten van raadsleden en burgerleden die namens de vereniging aan het gemeentebestuur deelnemen
 • Donaties en/of eventuele sponsoring
 • Fractievergoeding

Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering (ALV) gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het vorige boekjaar. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur, in de vorm van de penningmeester, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. De penningmeester legt, na een eerdere goedkeuring van de kascommissie, de balans en de baten en lasten ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering.

Inzicht afgelopen boekjaar

2023 was voor de GBWP een rustig jaar, buiten de vaste lasten die het houden van een vereniging meebrengen, hebben de overige uitgaven juist betrekking gehad op de saamhorigheid binnen de partij.

De inkomsten werden ook dit jaar weer mogelijk gemaakt vanuit de pijlers genoemd onder punt financiën. GBWP merkt ook dat de inkomsten uit de gewone leden minder wordt, waardoor wij zullen blijven zoeken om juist meer mensen betrokken te krijgen bij onze partij.

Steun ons

Uw steun is van cruciaal belang voor het succes van GBWP. U kunt ons helpen door lid te worden, vrijwilligerswerk te doen, of een donatie te geven. Elke bijdrage, groot of klein, helpt ons om een positieve impact te maken in onze gemeenschap. Onze vereniging staat ingeschreven als Gemeentenbelangen Werknemerspartij onder IBAN-nummer: NL32ABNA0617792984.

Word lid van GBWP: Sluit u aan bij onze beweging en help ons om samen te bouwen aan een betere toekomst voor iedereen in onze gemeente.

Contact: Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via info@gbwp.nl of via ons contactformulier. Wij horen graag van u!